EUROPA EN TAALRECHTEN: 2004 wordt een actiejaar!

In 2004 wordt de Europese Unie groter en worden er ook Europese verkiezingen gehouden. Het taalprobleem van de Unie is echter verre van opgelost, maar gaat schuil onder een zogenaamde gelijkwaardigheid die in de praktijk de drie machtigste talen bevoordeelt. Daardoor riskeren wij op termijn een taalkundige hegemonie die dreigt uit te monden in de overwinning van slechts één taal, wat de taalkundige en culturele diversiteit van Europa in groot gevaar zou brengen. Daarom ondersteunen de esperantisten het principe van een gemeenschappelijke neutrale brugtaal (tweede taal dus) die de essentiële gelijkwaardigheid van alle Europese talen en de efficiëntie van de Europese democratie moet waarborgen.

Om hiervoor aandacht te vragen wordt op Europese schaal een manifestatie voor taalkundige democratie gehouden. Deze actie is bedoeld om het debat over het taalprobleem in Europa te openen (onder andere via de media). Zo’n debat zou een bewustwording van de Europese burgers op gang kunnen brengen en zo de politici misschien bewegen de nodige aandacht eraan te besteden. Om dit doel te bereiken moeten wij met veel zijn en onze diversiteit tonen. De esperantisten hebben het initiatief voor deze manifestatie genomen en alle Europese Esperantoverenigingen zullen de informatie over deze actie in hun respectieve landen verspreiden.

Deze manifestatie zal EUROPA BUNTO heten, wat "veelkleurig Europa" betekent en zal een  “feest van de diversiteit” zijn.

Nemen hieraan deel:

Locatie : Straatsburg (Frankrijk), vlakbij het Europees Parlement en de Europese Raad

Datum : Zondag 9 mei 2004 (Dag van Europa)

Vorm : Vrije keus van de taal en van de teksten (met respect voor de rechten van de mens en van de Europese burger)

Informatiedienst : Persconferentie met gelijkwaardige representatie voor alle talen; organisatie van een vertalingssysteem voor alle aanwezige talen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Prezento (présentatie) : algemene presentatie van de manifestatie en van de website in meerdere Europese talen (bij voorbaat onze dank voor de vertaling van deze pagina naar uw taal: gelieve deze te verzenden naar europa.bunto@eraro.com).

Partneraj asocioj (partnerorganisaties): lijst van alle organisaties (met eventuele vermelding van hun sites) die hun officiële deelname aangekondigd hebben.

Kunveturado (gezamenlijk vervoer): lijst van vraag en aanbod m.b.t. gezamenlijk vervoer naar Straatsburg.

Sloganoj & materialo (leuzen & materiaal): ideeënlijst voor leuzen en ander draag- en hangmateriaal

Dissendolisto (verspreidingslijst): discussielijst voor de organisatoren; de hoofdwerktaal is Esperanto en u kunt zich abonneren door een lege mail te sturen naar europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (contact): contactgegevens om vragen te stellen aan de organisatoren ("organizantoj") of aan de verantwoordelijke voor de demonstratie ("sekretario"), of om uw voorstellen (gezamenlijk vervoer, leuzen, etc.) of uw vertalingen naar de webmaster ("TTT-estro") te sturen.

Ligoj (links): enkele links met betrekking tot Europa en de talen


(adaptis nederlanden : Sylvain Lelarge / Dan Van Herpe)

Hejmo