L-EWROPA U D-DRITTIJIET TAL-LINGWA. Mehtiega azzjoni fl-2004!

Is-sena 2004 ha tara it-tkabbir ta l-Unjoni Ewropea, kif ukoll Elezzjonijiet Ewropej.  Madankollu, il-problema tal-lingwi tibqa bla solvuta, mohbija that il-psewdo-multilingwalizmu, li jxaqleb lejn it-tliet lingwi l-aktar setaghna.  Aldaqstant, qed nissugraw hegemonija tal-lingwi, u wara, impozizzjoni ta' lingwa wahda, li jkollha effetti negattivi qawwija fuq id-diversita tal lingwi u kulturi tal-Ewropa.  Huwa ghalhekk li Esperantisti, fost ohrajn, iwieznu l-uzu ta' lingwa franka komuni(mhux unika) u newtrala, li thaddan rispett daqsani ghall-lingwi kollha, u effikacja ghad-demokrazija Ewropea.

Ghalhekk, qed tigi organizzata dimostrazzjoni ma' l-Ewropa kollha ghad-demoktazija tal-lingwi fl-Ewropa.  Il-ghan ta' din il-hidma hu li jigbed attenzjoni kbira kemm jista jkun, l-izjed bil-medja, ghal problema tal-lingwi fl-Ewropa, u hekk jitqajjem gharfien publiku tal-problema… u forsi fl-ahhar iccaqlaq il-plitici.  Biex niksbu dan il-ghan, jehtieg li nkunu numeruzi kemm jista jkun, u minn numru mill-ikbar ta' kulturi biex niksbu effett reali.  Din hija idea li nibtet fost l-Esperantisti, u l-kazini u assocjazzjonijiet Esperantisti kollha fl-Ewropa, se jghinu biex ixerrdu l-kelma fir-regjuni u l-pajjizi taghhom.

L-isem ta' l-okkazzjoni EUROPA BUNTO ifisser "kaledoskopju tal-Ewropa". Jaghti hiel ghal-aspett ta' festa ta' din id-dimostrazzjoni imlewna dwar diversita lingwistika.

Din id-dimostrazzjoni tigbor flimkien:

Imkien : Strasbourg (Franza), ma' gemb il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' l-Ewropa

Data : Il-Hadd 9 ta' Mejju 2004  (Jum l-Ewropa)

Forma : Ghazla libera ta' lingwi u banners; ghazla libera ghal-kliem fuq il-banners (b'rispett lejn id-dikjarazzjoni ta' drittijiet umani u Ewropej)

Informazzjoni : konferenza stampa b'rapprezentanza ndaqs ta' kull lingwa; dehra minn qabel ta' serizz ta'qlib ghal kull lingwa partecipanti

 

F'DIN IL-WEBSITE hemm

Prezento (presentazzjoni) : turija generali tad-dimostrazzjoni u tas-site, b'hafna lingwi Ewropej (hajr bil-quddiem jek tista taqleb din il-pagna fil-lingwa tieghek: ibaghtha lil europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (l-asocjazzjonijiet) : lista ta' l-asocjazzjonijiet kollha (bil-holqa ghas website taghhom fejn jista jkun) li ufficjalment avzaw li se jiehdu parti f'l-okazzjoni

Kunveturado (car sharing) : lista ta' offerti u talbiet ghal qsim ta' karozzi biex imorru Strasbourg ghal okkazzjoni

Sloganoj & materialo (slogans) : lista ta'ideat ghal slogans u banners ghad-dimostrazzjoni u hwejjeg ohra li jolqtu l-ghajn

Dissendolisto (lista ta' diskussjoni) : lista ta' diskussjoni  ghal organizzaturi tad-dimostrazzjoni;  il-lingwa ewlenija taghha hi l-Esperanto u tista tinkiteb billi tibghat messagg vojt lil europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (contact) : Dettalji biex tistaqsi domandi lill-organizzaturi ("organizantoj") jew lis-segretarju responsabbli ghal okkazzjoni ("sekretario"); jew biex tibghat offerti jew suggerimenti (qsim ta' karozzi, slogans, ecc.) jew it-traduzzjoni tieghek lil webmaster ("TTT-estro")

Ligoj (links) : xi  holoq(links) fuq l-Ewropa u Lingwi


(tradukis malten : Oscar Misfud)

Hejmo