EUROPA EN RJOCHTEN FAN TALEN: 2004 aksjejier!

Yn 2004 wurdt de Europeeske Uny grutter en wurde ek Europeeske ferkiezings hâlden. De tûkelteammen mei de talen fan e Uny binne lykwols noch lang net oplost, mar geane beskûl ûnder in saneamde lykweardigens, dyt yn e praktyk yn it foardiel wurket fan e trije machtichste talen. Op san wize kin op en doer in taalhegemony ûntstean en sil by einsluten ien taal it winne. Dat is in ûntjouwing dyt it lingwistike en kulturele ferskaat fan Europa slim ûnderstek dwaan sil. Om dy reden stypje ûnder oaren de Esperantisten it prinsipe fan in mienskiplike neutrale brêgetaal (twadde taal dus), dyt de neamde essinsjele lykweardigens fan alle Europeeske talen en e effisjinsje fan e Europeeske demokrasy waarboargje kin.

Om dat idee op t aljemint te bringen, wurdt op Europeeske skaal in manifestaasje foar lingwistike demokrasy yn Europa hâlden. Dy aksje hat as doel om it debat oer de lingwistike kwestje yn Europa te iepenjen (ûnder oaren mei help fan e media). San debat soe in bewustwurden fan e Europeeske boargers op gong bringe kinne en op san wize de politisy faaks oantrúnje kinne om omtinken te jaan oan e kwestje fan e talen. Om dat doel te berikken, moatte wy manmachtich yn t ferhef komme en ús ferskaat fan talen sjen en hearre litte. De Esperantisten hawwe de foarstap foar de manifestaasje nommen en alle Europeeske Esperantoferienings sille har ynsette om e ynformaasje oer de aksje fierder te fersprieden.

De manifestaasje hat de namme krigen fan EUROPA BUNTO, dat "bûnt Europa" betsjut. It wurdt in feest fan it ferskaat.

De manifestaasje sil de neikommende organisaasjes en ynstânsjes byinoar bringe:

Lokaasje: Straatsboarch (Frankryk), deun by it Europeesk Parlemint en e Europeeske Ried.

Mannichste: Snein 9 maaie 2004 (Dei fan Europa).

Foarm: Frije kar fan e taal en fan e teksten (mei respekt foar de rjochten fan e minske en fan e Europeeske boarger).

Ynformaasjetsjinst: Parsekonferinsje mei lykweardige represintaasje foar alle talen; organisaasje fan in oersetsysteem foar alle talen dyt meidogge.

 

INHOUD VAN DE WEBSITE

Prezento (présentatie) : algemene presentatie van de manifestatie en van de website in meerdere Europese talen (per voorbaat onze dank voor de vertaling van deze pagina naar uw taal: deze graag verzenden naar europa.bunto@eraro.com)

Partneraj asocioj (partnerorganisaties): lijst van alle organisaties (met eventuele vermelding van hun sites) die hun officiële deelname aangekondigd hebben

Kunveturado (gezamenlijk vervoer): lijst van vraag en aanbod m.b.t. gezamenlijk vervoer naar Straatsburg

Sloganoj & materialo (leuzens & materiaal): ideeënlijst voor leuzen en ander draag- en hangmateriaal

Dissendolisto (verspreidingslijst): discussielijst voor de demonstratieorganisatoren; de hoofdwerktaal is Esperanto en u kunt zich abonneren door een lege mail te sturen naar europa-2004-subscribe@yahoogroupes.fr

Kontakto (contact): contactgegevens om vragen te stellen aan de organisatoren ("organizantoj") of aan de secretaris verantwoordelijk voor de demonstratie ("sekretario"), of om uw voorstellen naartoe te sturen (gezamenlijk vervoer, leuzen, etc.) of uw vertalingen aan de webmaster ("TTT-estro")

Ligoj (links): enkele links met betrekking tot Europa en de talen


(adaptis frisen : Beart Oosterhaven)

Hejmo